"season"


@cha16


季節の唄
…月ごとのご挨拶ー
1月: 睦 月

2月: 如 月

3月: 弥 生

4月: 卯 月

5月: 皐 月

6月: 水無月

7月: 文 月

8月: 葉 月
flash お盆に

9月: 長 月

10月: 神無月
    餅つき

11月: 霜 月

12月: 師 走

flash使用しています

音楽: 曲名:"古い図書館"

Homeへ